Skal foreningerne hjælpes
Skal foreningerne hjælpes økonomisk til udflytning til sportsbyen?

Tiden nærmer sig - forhåbentlig - for hvornår en lang række af holbæk bys idrætsforeninger skal flytte ud i sportsbyen.

I den forbindelse har der rejst sig en række problemstillinger i forhold til afvikling af de gamle faciliteter - hvem ejer dem? - hvordan skal de leveres tilbage til kommunen? - hvad har tidligere borgmestre lovet? - hvad er skrevet og hvad er sagt?
Uden her at gå ind i hvad der vil være rigtigt at gøre i det enkelte tilfælde, så vil enhedslisten godt hejse et flag for de løfter der også blev givet i sin tid. Nemlig løftet om at udgifterne til opførelsen (og vel dermed også indflytningen i) af sportsbyen, ikke skulle gå ud over lokalområderne.
Vi har i kommunalbestyrelsen besluttet at de penge vi skal bruge til sikring af skoleveje/cykelstier primært skal skaffes gennem salg af kommunal ejendom. - og de kommunale ejendomme der skal sælges i denne periode er i høj grad de grunde hvor de gamle idrætsanlæg ligger.

BiogasLandmand Niels Christensen, der driver det økologiske landbrug Ludvigslyst, skriver:

I de senere år er udvinding af biogas fra gylle og andet organisk materiale blevet meget udbredt. I biogasanlæg bliver kulstof fra biomasse (gylle, planterester mm.) omdannet til metangas, der typisk sendes ud i naturgas-nettet og anvendes til opvarmning og el-produktion. Det afgassede organiske materiale udlægges herefter som gødning på dyrkede marker. Men der er desværre bivirkninger ved denne metode.

Økologi skal støttes - svineindustrien skal stoppes

Vi der er miljøansvarlige siger nej til det store biogasanlæg, som det er præsenteret af Nature Energi.
Borgere i Kvanløse og Jernløse/Regstrup har påvist den store miljøbelastning, som en konstant strøm af tunge køretøjer vil medføre. Samme borgere har også påvist, at lugtgener er nærmest uundgåelige. Disse oplysninger og indsigelser fra borgeren har ført til, at kommunalbestyrelsen har afvist de indtil videre foreslåede placeringer.
Det foreslåede store biogasanlæg skal der under alle omstændigheder siges nej til af miljømæssige årsager, da et sådant anlæg vil være afhængig af tilførsel af gylle fra svineindustrien. Denne industri er nemlig skyld i forurening og miljøbelastning både lokalt og globalt.