Ref. bestyrelsesmøde 2019.09.30

Godkendelse og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 2019.09.30 og medlemsmøde 2019.10.22

Referater godkendt uden bemærkninger
1. Evaluering af kommunalkonference
Evalueringen tog udgangspunkt i det af Just udarbejdede referat, som de øvrige deltagere i konferencen fandt dækkende. I forhold til det videre arbejde var der særlig fokus på to forhold.
Det er vigtigt jævnligt at afholde sådanne konferencer, hver der er tid til mere dybtgående diskussioner af det kommunalpolitiske arbejde.
Der må snarest tage fat på at få inddraget flere medlemmers viden og erfaringer i det kommunalpolitiske arbejde. En af vejene hertil er at få etableret en liste over ressourcepersoner, som byrådsmedlemmer og kommunalpolitisk gruppe henvende sig til vedr. behandling af konkrete emner. Just og Claus har ansvaret for at opbygge en sådan liste

2. Evaluering af intro-arrangement
Vurderingen af mødet er at det gav deltagerne en god begyndelse på deres medlemskab. Flere af dem har da også allerede involveret sig i afdelingens arbejde. Som opfølgning kontakter Lasse direkte de 12 nye medlemmer fra i år om novemberfesten.

3. Novemberfest 16. november
Indbydelser er udsendt til medlemmer m.fl. Aktivister møder op lørdag den 16. november kl. 10 på Kulturkaserne eller aftaler nærmere med Niels

4. Brunch-arrangement 11. januar
Der planlægges med et arrangement kl. 10. 14 og arbejdes med et politisk indhold, hvor Eva (eller evt. andet folketingsmedlem) beretter om arbejdet i folketinget (forståelsespapir, finanslovsaftale m.v.) Lasse og Niels er ansvarlige for program, indbydelse og udførelse. Vore naboafdelinger inviteres. Der arbejdes med forhåndstilmelding men der er ingen deltagerbetaling.

5. Det lokale samarbejde mellem partierne
Lasse deltager i mødet i det lokale samarbejde mellem partierne. I udgangspunktet er vi positive overfor at fortsætte med at gennemføre fælles valgmøder for alle opstillingsberettigede partier, men vi synes at de fælles gadeaktiviteter har overlevet sig selv og børe afskaffes.

6. Brug af Enhedslisten Holbæks mailliste
På baggrund af to konkrete henvendelser om udsendelse af invitationer til arrangementer (vedr. møde om Rosa Luxembourg og vedr. møde om Holbæks boligforsyningsplan) drøftede bestyrelsen retningslinje for brug af Enhedslisten Holbæks mailliste. Der var enighed om kun at anvende maillisten til udsendelse af invitationer m.v. når der er tale om arrangementer, hvor Enhedslisten Holbæk er arrangør/medarrangør eller hvor vi er inviteret til arrangementer af vore aboafdelinger. I helt særlige tilfælde kan bestyrelsen dog beslutte at udsende andet materiale.
Bestyrelsen besluttede ikke at udsende de to fremsendte invitationer.

7. Kort orientering fra:
kontaktperson Lasse orienterede om sin kontakt med FOA om mulige bredere initiativer for at sikre medarbejdernes ytringsfrihed som ansatte i Holbæk kommune. Lasse følger op i forhold til FOA
kasserer: Som vedhæftet fil kvartalsregnskab 30.09.
kampagnegruppe
kommunalpolitisk gruppe
faglig gruppe
andre grupper og udvalg:
Der blev orienteret om opstillingen af top 20 kandidater i Sjællnds Storkreds: 1. Eva Flyvholm, Holbæk, 2 Maria Temponeras, Slagelse, 3. Jonathan Simmel, Roskilde.
Bestyrelsen blev orienteret om mulighed for at få en fra Enhedslistens EU-team ud til et medlemsmøde. Bestyrelsen vil på næste møde planlægge, hvordan vi kan bruge dette tilbud.

2019.11.06 Arne Steiner