En demokratisk kommune

Befolkningens aktive deltagelse i samfundets beslutninger er helt central.
Kun gennem udvikling af demokratiet er Enhedslistens to andre hovedprioriteringer i det daglige arbejde mulig:

Det gælder grøn omstilling og bekæmpelsen af ulighed i samfundet.
Vi vil udvikle og støtte demokratiske initiativer, som kan give mennesker tro på egen styrke til at skabe forandring. Det er hovedretningen i vores politiske arbejde både i forhold til krav til kommunens politik og i forhold til egen politisk praksis.
Enhedslisten arbejder for, at alle beslutninger tager udgangspunkt i demokratiske processer ud i de yderste led med respekt for mindretal og med retssikkerhed for den enkelte borger. Menneskers behov skal styre udviklingen, ikke investorers og erhvervslivs profitinteresser.

Demokratiet i kommunen skal udvikles, derfor vil Enhedslisten arbejde for:
– at de politiske beslutninger i kommunen tages med respekt for lovgivning og faglig viden på området.
– at udliciterede arbejder trækkes tilbage til kommunen. Kontrakter, hvor kommunen binder sig til private leverandører begrænser demokratiet, fordi kontraktbindinger
– forhindre at kommunen ændrer på prioritering og ændringer i de kommunale opgaver.
– at der tages initiativ til dialog mellem kommune, faglige organisation og lokalt erhvervsliv om hvordan etablering af socialøkonomiske virksomheder i området kan udvikles.
– at kommunen tager initiativ til en offentlig debat om, hvordan vores lokalområde kan bidrage til opfyldelsen af FNs verdensmål 2030.
– at kommunens borgere i deres hverdag oplever, at deres synspunkter, holdninger og værdier bliver hørt og medinddraget i de politiske beslutningsprocesser. Det betyder     også, at den enkelte borger, hvor det er muligt, skal have størst mulig indflydelse på sit eget liv.
-at beslutninger om serviceniveau m.v. træffes på politisk niveau. Ansvaret for disse beslutninger skal ikke skubbes over på den kommunale administration og lederne på de   enkelte institutioner gennem økonomisk kontraktstyring.
– at borgerne, deres lokalforeninger og organisationer i øvrigt inddrages gennem regelmæssige dialogmøder.
– at der arbejdes med direkte demokrati i form af lokale folkeafstemninger.
– at ansættelse af kommunal ledere sker på baggrund af indstilling fra medarbejdernes tillidsvalgte.
– at lovbestemte høringer om for eksempel kommune- og lokalplaner udvides til at omfatte kommunale anlægsprojekter.
– at alle høringer gennemføres i gensidigt forpligtende samarbejde med befolkningens foreninger.
– at byrådet skal begrunde, når forslag fra befolkningen og deres foreninger ikke følges.

Demokrati betyder også, at den enkeltes interesser ind i mellem må vige for fællesskabet, og at det selvfølgelig er de valgte politikeres ret og pligt at træffe de endelige beslutninger. Men alle må opleve, at de har haft mulighed for at blive hørt og få indflydelse på beslutningsgrundlaget.

Åbenhed i kommunen
Enhedslisten går ind for maximal åbenhed også i kommunen, derfor vil Enhedslisten stille forslag om at Holbæk kommune ikke skal følge lovens mulighed for at indskrænke retten til aktindsigt, men alene skal begrænse aktindsigten, når hensyn til personfølsomme oplysninger kræver det.

Lighed mellem mennesker – styrkelse af retssikkerheden
For Enhedslisten er forskellighed en styrke. Et demokratisk fællesskab må til stadighed udvikle ligheden mellem mennesker uanset køn, seksualitet, religion, kultur, og andre forhold, der kan skille os. Der betyder, at vi bevidst og aktivt må sikre, at alle disse livserfaringer og resurser indgår i fællesskabets drøftelser og aktiviteter.
Kort sagt: Landets fælles love skal overholdes af alle, samtidig med, at der skal vises respekt for kulturelle og andre forskelle.
Under kommunernes voldsomme nedskæringer er det gået hårdt ud over borgernes retssikkerhed. Borgere, der er afhængige af hjælp fra kommunen – det være sig ældre, handicappede eller andre med særlige behov udsættes alt for ofte for, at de ikke får den hjælp, de har krav på, på grund af vilkårlighed i de skøn, der foretages.
Enhedslisten ønsker at styrke borgernes retssikkerhed i forhold til de kommunale myndigheders afgørelser – det skal ikke kun være dem, der har kræfterne til at klage over afgørelserne, der får de ydelser, de har krav på.

Enhedslisten vil arbejde for
– at reglerne administreres så gunstigt som muligt til fordel for borgerne.
– at der følges op på afgørelser fra Ankestyrelsen, der underkender kommunens afgørelse, så praksis ændre i overensstemmelse med afgørelsen og tidligere trufne afgørelse
– i tilsvarende sager genoptages til omgørelse.

Respekt for de kommunalt ansatte
For Enhedslisten er respekten for de kommunalt/offentlig ansatte grundlæggende. Disse mennesker er i hverdagen dem, der er fællesskabets rygrad. Uanset om vi møder dem i vores børns skole, i fritidstilbuddene, på plejehjemmet eller på rådhuset, så er de garanter for at de politiske beslutninger og prioriteringer bliver til virkelighed. Den erfaring og den viden, som de ansatte er i besiddelse af, er derfor en vigtig resurse i dialogen med både borgere og de valgte politikere.
Kun med dén vil ledelsen være effektiv, og medarbejdernes indsats og initiativ være til fuld nytte.
Helt afgørende for dialogen mellem borgere, ansatte og politikere er at også alle ansatte (også ledere) er sikret ubetinget ret til at ytre sig i offentligheden om alle forhold i kommunen. De ansattes ytringsfrihed må alene begrænses af de lovbestemte regler om videregivelse af personlige oplysninger. I det omfang driftsopgaver udføres for kommunen af private virksomheder, må de ansatte sikres tilsvarende rettigheder.

Enhedslisten vil arbejde for
– at det politiske niveau tager ansvar for at sikre, at medarbejdernes ytringsfrihed ikke kan gradbøjes, men skal respekteres fuldt ud.

Enhedslistens egen praksis
Enhedslisten har allerede i denne byrådsperiode indbudt borgere og organisationer til såkaldte lytte møder i forbindelse med den kommunale budgetlægning. Vi vil arbejde med at blive endnu bedre til at inddrag de berørte borgere og deres organisationer, når vi forbereder forslag til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Kommunalt selvstyre
Enhedslisten kæmper for at statens stramme økonomiske styring af kommunerne afskaffes, således at kommunerne får mulighed for at udfolde det kommunale selvstyre.
Det kommunale selvstyre bør indeholde kommunernes ret til at optage lån til gennemførelse af bæredygtige anlægsprojekter, for eksempel energibesparende bygningsrenoveringer og trafiksikkerhedsskabende trafikanlæg til sikring af bløde trafikanter.