En grøn kommune

Holbæk en grøn kommune
Enhedslisten vil bruge enhver platform – også pladserne i Holbæk byråd – til at arbejde for grøn omstilling af samfundet. Enhedslisten vil arbejde for at miljømæssig bæredygtighed tænkes ind i alle kommunale beslutninger.
Enhedslistens målsætning er 100 % økologi og 100 % vedvarende energi. Kommunen skal understøtte denne udvikling gennem indkøbspolitik og investeringer. Enhedslisten arbejder for høje målsætninger for andelen af økologi i de offentlige køkkener. Den cirkulære tankegang skal gennemsyre kommunens affaldspolitik. Kommunens erhvervspolitik skal målrettet gå efter at understøtte den grønne omstilling. Forsyningsvirksomheder skal ejes af forbrugerne eller kommunen, og de skal gå i spidsen i omstillingen til vedvarende energi.

Omstilling til økologisk produktion
Holbæk Kommune skal fremme omstilling til økologisk fødevareproduktion gennem:
– En indkøbspolitik, hvor økologisk omstilling fremmes gennem indkøb økologisk og lokalt til daginstitutioner, skoler, ældrecentre og andre institutioner.
– En politik, der sikrer at al kommunal ejet jord friholdes for brug af gift. Jord, der dyrkes, skal omlægges til økologisk dyrkning.
– Oprettelse af socialøkonomiske virksomheder, der kan forsyne de kommunale institutioner med økologiske fødevarer.
– At give borgere og lokale fællesskaber mulighed for at leje jord til produktion af egne økologiske grøntsager.
– Så længe der ikke findes nogen lov om forbud mod brug af pesticider på private områder, vil vi inspirere borgere og fællesskaber til at undgå brug af gift på privatejede områder.
Som minimum bør der stilles krav om sprøjtecertifikat til private.
Klimatilpasning
Klimaforandringerne giver udfordringer i form af hyppigere voldsomt vejr med storme og voldsomme regnmængder. Vi vil tage hånd om disse udfordringer gennem
– En fælles indsats for at sikre kystnære områder ved Isefjorden. Vi ser helst en statslig styring af kystsikringen, men så længe kommunerne har ansvaret opfordrer vi til samarbejde mellem kommunerne omkring Isefjorden.
– En politik, hvor regnvand i størst mulig omfang sikres nedsivning lokalt på den enkelte matrikel, f.eks. gennem krav i lokalplaner for nye bolig/erhvervsområder.
– En politik, hvor regnvand holdes adskilt fra spildevand og kan bruges som ressource i vandkrævende produktioner og dermed begrænse forbruget af grundvand.

Klimaplan for Holbæk
I de kommende år skabes grundlaget for fremtidens energiforsyning uden brug af fossile brændsler. I Holbæk Kommune vil der være behov for store investeringer i ny energiforsyning, der erstatter olie og naturgas, som er de domminerede varmekilder i dag. På den anden side, rummer Holbæk Kommunes kombination af bysamfund og landdistrikter særligt gode muligheder for at skabe en robust og effektiv energiforsyning baseret på et bredt spektrum af vedvarende energikilder. Holbæk har således mulighed for at blive et eksempel for andre.
– Vi foreslår, at der udarbejdes en samlet plan for omstilling af energiforsyningen i Holbæk Kommune. Planen skal vise, hvordan Holbæk kommune som helhed kan blive CO2-neutral inden 2025.
– Vi foreslår at Holbæk kommune går foran i indsatsen for energibesparelser og omstilling til vedvarende energi, ved etablering af, jordvarme, solvarme og solceller på egne bygninger og grunde. Målet for energiforsyning skal være at mindst 25 % af kommunens eget el og varmeforbrug leveres CO2-frit fra anlæg på egne ejendomme inden 2025.
– Mulighederne for at hente geotermisk energi skal undersøges.
– Vi foreslår, at der stilles ambitiøse energikrav til nybyggeri, så kommunalt nybyggeri altid lever op til det gældende bygningsreglements krav til lavenergibyggeri i BR 20. Ved større bygningsrenoveringer stilles tilsvarende krav.
– Kommunens transportbehov for medarbejdere og materiel skal omlægges til ikke-fossile brændstoffer, f.eks. elbiler.

Grønne og bæredygtige bymiljøer
Det er en styrke ved Holbæk kommune, at der er den variation de mange store og små bysamfund repræsenterer, at der er mange forskellige typer natur i kommunen, og at der er nærhed mellem by og land. Udvikling af Holbæk Kommune skal ske så disse kvaliteter bibeholdes. Holbæk by og de andre bysamfund i kommunen skal udvikles til grønne og bæredygtige bymiljøer. Vi vil arbejde for
– Mangfoldighed ved planlægning af nye boligområder både med hensyn til ejerformer og fysiske forhold med plads til f.eks. bofællesskaber og storparceller.
– Kvalitet ved udformning af nye boligområder: der skal sikres gode udearealer, private og fælles, og gives mulighed for fælleslokaler og -huse, så hvert boligområde får en kvalitet.
– Flere lav-tætte boligområder, nej til højhuse.
– Varierede boligområder. Ingen store isolerede ghetto-områder!
– Forsøgsområder, hvor der kan eksperimenteres med alternative bæredygtige affalds- og spildevandsløsninger.
– Boligområder, der er indrettet som stillevejsområder, sikker for bløde trafikanter. Støj og forurening fra gennemkørende trafik begrænses.
– Styrkelse af torve og pladser – og forbindelserne imellem dem – til oplevelse og mennesker.
– Styrkelse af forbindelsen mellem bymidtens torve, stræder og pladser, især mellem stationen, Ahlgade og det gamle havneområde.
– Flere træer i byerne og grønne områder mellem boligområderne.
– Sammenhængende stisystemer
– Naturlegepladser i byområder
– Bedre adgang til naturområderne

Cykelkommunen Holbæk – Holbæk som sund cykelby
Holbæk by har en størrelse, der gør den oplagt som cykelby, og der skal så lidt til for at fremme dette mål (både i Holbæk og kommunens andre bysamfund).
– Vi vil skabe sikre trafikforhold for lette trafikanter og skabe et trygt gennemgående cykelrutenet. Det betyder, at alle cyklister over 10 år skal kunne færdes trygt og selvstændigt gennem byerne, også til og fra skole, arbejde og fritid, så det bliver sikkert at færdes i alle lokalsamfund og mellem alle kommunens lokalområder, og at adgangen fra Holbæks boligområder til centrum og station bliver effektiv.
– Vi vil styrke cykelkulturen og støtte cykelkampagner, og at vi alle lærer at cykle fra barnsben.

Holbæk som pendlerkommune
Holbæk har mange arbejdspladser og boliger, og der pendles dagligt ud af – og ind i kommunen. Det centrale mål er at gøre det oplagt og effektivt at vælge tog og bus og cykel! som alternativ til privatbilen – til og fra arbejde og skole/fritid.
– Fra Lokaltog til Nærbane: Lokaltogene OHJ og HTJ skal genforenes på strækningen Tølløse-Vipperød-Holbæk. Der skal genoprettes trinbræt ved Kalundborgvej/Rema1000 i Allerup.
– Effektiv kollektiv trafik: Busserne mellem kommunens lokalområder skal have mere effektiv forbindelse til kommunens mange stationer. Busserne skal på den måde, understøtte togdriften, ikke konkurrere med togdriften.
– Kommunens cykelrutenet skal tilsvarende være i effektiv og sikker forbindelse med stationer og busholdepladser.
– Fjordbusser: Vi støtter forslaget, at forbindelsen mellem Hørby Havn og Holbæk Havn gendannes som en effektiv Fjordbus for cykler og fodgængere. Vi støtter, at forbindelsen til Orø forbedres tilsvarende, så taksterne bliver en integreret del af den øvrige kollektive trafik, og gratis for cykler på begge ruter.
– Busdriften skal være mere miljøvenlig. I den forbindelse bør man undersøge alternativer til den nuværende løsning med større dieseldrevne busser, som ofte kører rundt halvtomme. Dette kunne f.eks. omfatte brug af mindre busser drevet af el eller anden alternativ drivmiddel.
– Det skal være gratis at køre med kommunens busser så flere vil tage bussen og lade bilen stå.
– Ved etablering af servicefaciliteter skal kommune understøtte, at der kan etableres dele-bilordninger både i Holbæk og i kommunens øvrige bysamfund.

Naturbeskyttelse og rekreation
Der bør udarbejdes en samlet strategi og plan for bevaring (og evt. genskabelse) af sammenhængende natur og grønne området i kommunen. Denne strategi skal også rumme retningslinjer, der sikrer at der ikke bygges tæt ved skov, vandløb og andre værdifulde naturområder.
– De værdifulde natur- og landskabsværdier, som findes i Holbæk Kommune bevares, og, de enestående områder som Åmosen genoprettes. Der skal generelt sikres gode betingelser for biologisk mangfoldighed i det åbne land.
– Der skal udarbejdes en skovrejsningsplan, som øger mulighederne for at få øget skovarealet. Dette bør dog suppleres med udpegning af områder, hvor skovrejsning er uønsket, samt bedre/skrappere indgreb over for overtrædelser.
– Børn og voksne sikres gode muligheder for adgang til naturen og det åbne land på en sund og bæredygtig måde.. Kommunens borgere skal oplyses om natur og sundhed, og der ydes støtte til borgere, institutioner og erhverv, der ønsker at gøre en ekstra indsats for naturbeskyttelse.
– Der bør gøres en indsats for at skabe sammenhængende stiforløb, der giver effektiv forbindelse til skove og naturområder.
– I de kommunale institutioner skal medarbejdere og ledelser gives mulighed for og inspireres til at give institutionerne en grøn profil.

Effektiv indsat for miljøet omkring os.
Kommunerne har fået et meget stort ansvar for at sikre miljøet omkring os. Vi vil arbejde for:
– Kommunens miljøtilsyn skal effektiveres, så vi undgår forurening af vores natur. Miljøsyndere skal findes og stilles til regnskab for deres svineri.
– Kommunen skal bruge alle muligheder for at begrænse den på alle måder stærkt miljøbelastende konventionelle svineproduktion.
– Kommunen må bruge alle muligheder for ved brug af randzoner m.v. at sikre vandforsyningen mod forurening fra landbruget.
– Ved etablering af nye boligområder, skal der stilles krav om energirigtige huse og om opsamling og genanvendelse af regnvand, så der kan spares på grundvandet. Tilsvarende krav skal stilles til kommunalt nybyggeri og bygningsrenovering
– Beslutningen om etablering af nyt rensningsanlæg udsættes indtil vi har et sikkert fagligt fundament for at træffe beslutning ikke blot om placeringen af et nyt rensningsanlæg, men om behov for og krav til et nyt rensningsanlæg
– Ved forbedring af affaldssortering i såvel kommunale institutioner og driftsområder, private virksomheder og husholdningerne, skal mængden af affald til forbrænding/deponering nedbringes.
– Genbrugspladser rundt omkring i kommunen skal bevares og det skal være muligt at genanvende den kompost, der produceres fra indsamlet grønt affald.
– Der skal indføres komposterbare affaldsposer til kompostaffald
– Ved kommunale anlægsopgaver og driftsopgaver skal der til stadighed arbejdes med at begrænse aktiviteternes miljøbelastning. Ved udlicitering af opgaver skal der stilles tilsvarende krav herom i udbudsmaterialet. Kort sagt:Vi ønsker et stop for kommunalt brug af round-up.