En solidarisk kommune

Holbæk en solidarisk kommune
Enhedslisten vil bruge enhver platform – også pladser i Holbæk byråd – til at arbejde for en anden politik, hvor velfærdssamfundet ikke afvikles, men udvikles.

Velfærden skal sikres.
De øgede behov på ældre- og handicapområdet skal opfyldes på en måde, der sikrer, at disse borgere får den nødvendige hjælp til at leve et liv med så frie udfoldelsesmuligheder som muligt og med tryghed i hverdagen. Der skal sikres de nødvendige rammer for, at daginstitution, skoler m.v. kan give alle børn mulighed for tryghed og udvikling.
Enhedslisten kæmper mod privatisering og udlicitering, fordi det fører til udhuling af den fælles velfærd og til afdemokratisering.

Fattigdom og ulighed skal bekæmpes.
De seneste års reformer har øget uligheden og fattigdommen. Enhedslisten arbejder for at at få lovgivningen ændret, men Enhedslisten arbejder også i kommunen for at mildne konsekvenserne af de indførte fattigdomsydelser. I forhold til børn og unge arbejder Enhedslisten for at at bekæmpe ulighed i muligheder ved at prioritere indsatsen overfor udsatte grupper.

Sundhed og forebyggelse skal udvikles.
Lighed i sundhed: Enhedslisten vil arbejde for at adgangen til sundhed og behandling bliver lige for alle. Vi vil have forebyggelse i lokalsamfund og på arbejdspladser.
Vi ønsker at kommunen og regionen skaber et sammenhængende sundhedsvæsen i tæt samarbejde om at tilbyde borgerne nødvendig forebyggelse, behandling og pleje.

Fællesskabet skal være for alle.
Kommunens tilbud må være der for hele kommunen. Derfor er Enhedslisten modstander af den stærke centralisering, der sker i Holbæk kommune. Ikke mindst på daginstitutionsområdet, skolerne og i ældreplejen foregår der en centralisering, som betyder at daginstitutionstilbud, skoler og ældrecentre forsvinder fra en række lokalsamfund med store negative konsekvenser både for de borgere, der rammes og for de lokalsamfund, der mister deres institutioner. For lokalsamfundene truer det deres fortsatte eksistens.
Det er forståeligt, at man i mange af disse lokalsamfund reagerer ved at etablere private daginstitutioner og skoler, og private plejecentre i lokalsamfundene kan være på vej. Enhedslisten vil på ingen måde lægge hindringer i vejen for lokalsamfundenes forsøg på gennem fælles initiativer at sikre lokalsamfundenes fremtid, men vi arbejder for en anden løsning.
Enhedslisten arbejder for at kommunen selv driver dagtilbud, skoler og ældrepleje, botilbud, medborgerhus m.v. og at kommunen har tilbud, der når ud i hele kommunen.

Enhedslisten mener desuden at de mindre samfund , ville være langt mere attraktive for unge, sundhedspersonale, små erhvervsdrivende, og private med hjemmearbejde hvis der blev etableret en god bredbåndsforbindelse til alle.

Enhedslisten arbejder for at alle kan deltage i fællesskabet på lige fod, bla. i form af gode adgangsforhold for alle.
Derfor arbejder Enhedslisten for:
– at centraliseringen på daginstitutionsområdet standses. Fremtidig udbygning af institutioner skal ske i mindre enheder.
– at der skabes ro omkring de lokale skoler, f.eks. ved at garantere skoletilbud, hvis der er mindst 50 indskrevne elever og genetablere selvstændig ledelse og budget på den enkelte skole.
– at der fortsat vil være ældreplejetilbud i lokalsamfundene, så ældre med plejebehov kan blive i deres lokalsamfund.
– At der i alle lokalsamfund kan bygges boligområder og boligfællesskaber der også kan rumme enlige og små familier, herunder ældre der ønsker en mindre bolig.
– Ligestilling for alle, hvilket bl.a betyder tilgængelighed for alle. Ikke kun til læge, tandlæge, fysioterapeut mm. men også til fælleshus/medborgerhus.
– Effektivt bredbånd til alle, hvilket vil gøre landområderne og de mindre byer mere attraktive.

Daginstitutionerne.
I Enhedslisten mener vi at vores børn ikke bare skal opbevares, mens forældrene er på arbejde. De skal have et godt og trygt børneliv med plads til leg, oplevelse og udvikling. Et sådant liv kræver tilbud om gode, sunde og velbemandede institutioner til alle. Derfor vil Enhedslisten arbejde for:

– at Holbæk kommune vedtager minimumsnormeringer på alle daginstitutioner på et væsentligt højere niveau end de nuværende normeringer.
– at den enkelte daginstitution har egen ledelse og eget budget.
– at der sikres et tilstrækkeligt antal pladser på de specialiserede institutioner.
– at støtte til børn med specielle behov finansieres af fælles kasse.
– at daginstitutionerne tilbyder gratis mad – fremstillet af økologiske råvarer og gerne lokalt produceret.

Skolerne.
Enhedslisten ser den løbende udvikling og forbedring af folkeskolen som noget afgørende for at sikre fællesskabet i fremtidens samfund.
Folkeskolen har dog i mange år været udsat for besparelser og dermed forringelser. Enhedslisten vil derfor arbejde for:

– at folkeskolen tilføres flere ressourcer, som er helt nødvendige for at kunne magte opgaverne med inklusion og integration.
– at børn og unge med særlige behov, der ligger ud over hvad folkeskolens personale er uddannede til at tilgodese, tilbydes kvalificeret undervisning i specialtilbud. Visiteringen hertil skal ske centralt i kommunen og betales af den fælles kasse.
– at folkeskolen frigøres for de skadelige konsekvenser af folkeskolereformen og lovindgrebet mod lærerne ved at der indgås en lokal arbejdstidsaftale, der sikrer lærerne tilstrækkelig tid til forberedelse og ved at de lange skoledage erstattes af flere timer med to lærere (eller en lærer og en pædagog)
– at der kommer et loft for klassestørrelse på 25 elever pr. klasse.
– at alle børn tilbydes sund og økologisk mad, gerne lokalt produceret, på skolerne
– at sikre en sikker og sund skolevej, hvor forældrene kan lade deres børn benytte cykel eller gåben til skolen
– at de fire skoledistrikter erstattes af selvstændige skoler med egen ledelse og budget.

Unge og uddannelse.
Holbæk Kommune skal være attraktiv for unge. Derfor skal der arbejdes for at der både er gode uddannelsesmuligheder og gode boligtilbud for unge i kommunen. Derfor vil Enhedslisten arbejde for:

– at Holbæk kommune gør en indsat for at tiltrække uddannelsesinstitutioner til kommunen, herunder institutioner for videregående uddannelser.
– at Holbæk kommune gør en indsats for at sikre flere uddannelsestilbud og praktikpladser.
– at der oprettes mødesteder, hvor de kan udfolde sig på egne betingelser, men hvor der også er mulighed for opsøge hjælp til livets forskellige problemer.
– at ungdomsboliger tænkes ind ved etablering af nye boligområder
– at børn og unge optil 25 år skal have tilbudt gratis offentlig transport.
– At udsatte unge får den hjælp de har behov for.

Handicappede.
Enhedslisten vil arbejde for:

– at sikre ligestilling for handicappede borgere, og at skabe lige muligheder for alle. Enhedslisten arbejder ud fra en ligeværdighed i handicappolitiken, som gør op med marginalisering og isolation af handicappede medborgere. Der skal nedbrydes fordomme og skabes ligestilling for alle. Også denne gruppe borgere har ret til at blive set, og evt. hjulpet ud fra deres individuelle behov. Alle har krav på at få hjælp og støtte, der er målrettet hver enkelt. Nogle handicappede er meget plejekrævende, andre har mulighed for, og ønsker selvforvaltning. Nogle familier har brug for en effektiv aflastning.

Psykiatri og behandlingstilbud.
Tilsynet med de private institutioner skal styrkes og Holbæk Kommune skal investere i udbygning af gode offentlige tilbud, så de private behandlingstilbud på sigt gøres overflødige.

Mange års nedskæringer på psykiatrien har haft katastrofale følger i både voksen- og ungdomspsykiatrien. Der er brug for at tilføre ressourcer for at sikre en værdig tilværelse for unge og voksne som rammes af alvorlige psykiske lidelser.

Massive nedskæringer i voksenspecialområdet betyder voldsomme forringelser for store grupper af behandlingskrævende borgere.

Enhedslisten vil arbejde for:
– at tilbuddene til borgere i det sociale system udbygges – vi afviser tvangsforanstaltninger og sanktioner.

Tilbud til ældre.
Der er brug for en styrkelse af det kommunale serviceniveau. Enhedslisten ønsker, at alle ældre behandles individuelt. Ikke to personer er ens, men vi kan gøre meget for i fællesskabets navn – kommunen – at alle får gode vilkår at leve under. Vi ønsker at ældreplejen baseres på respekt for de ældre og deres egne valg om hvordan de vil leve, og at der sikres den fornødne hjælp til at give dem mulighed for dette. Enhedslisten ønsker fokus på, at ældre også er en ressource som kan inddrages i fællesskabet i lokalsamfundet,

Enhedslisten vil arbejde for:

– at genoprette mindre plejecentre som muligt med en bemanding af professionelle, som kan medvirke til at mennesker på plejecentre kan føle sig hjemme i ordets egentlige betydning. Det har betydning, at mennesker kan opretholde en lokal kontakt og finde vej i hverdagen, samt genkende mennesker.
– at de, der har ønske om og mulighed for det, skal kunne blive i egen bolig og have den nødvendige hjælp herunder også hjælp til indretning af hjemmet.
– at aftensygeplejen skal have en bemanding, som gør folk trygge. Ventetiden må ikke være lang, når der kaldes om natten uanset om man bor i eget hjem eller på plejehjem.
– at mad skal være frisk for dem, der er afhængig af mad udefra. De lokale spisesteder på ældrehjemmene skal genetableres, så folk kan købe sund mad i nærområdet.
– at forringelser på aktivitetscentrene skal rulles tilbage. Der er tværtimod behov for at udvikle de tilbud, der gør det muligt for ældre at have et aktivt liv.
– At koordineringen mellem sygehusene og kommunens ældrepleje forbedres.

Enhedslisten siger nej til udlicitering og privatisering på ældreområdet.
Vi ønsker mere fokus på borgernes inddragelse og planlægning af eget liv.

Boliger til alle.

En sund bolig med gode udfoldelsesmuligheder er en menneskeret for alle. Derfor skal det sikres, at der er et mangfoldigt boligtilbud både med hensyn til fysisk planlægning og ejerformer. Mennesker har forskellige ønsker til deres bolig. Ved planlægning af nye boligområder og ved renovering og fornyelse i eksisterende boligområder er det vigtigt, at de forskellige typer af boliger er til stede både som lejeboliger og som forskellige former for ejerboliger. Nogle boligområder skal ikke gennem ensidig satsning på ejerboliger forbeholdes den mere velstillede del af befolkningen.
I forhold til det private udlejningsbyggeri betyder manglen på boliger, at lejer ofte kan presses til at acceptere høj husleje og/eller helt uacceptabel dårlig vedligeholdelsesstand. Boligreguleringslovens bestemmelser om huslejeregulering er et vigtigt redskab for de enkelte lejeres mulighed for at modstå presset for lejestigninger og samtidig vigtig for at begrænse kommunens udgifter til boligstøtte.
Enhedslisten vil arbejde for:

– at der i arbejdet med kommuneplan planlægges med nye boligområdet i Holbæk by og i kommunens mindre bysamfund.
– at der ved planlægning af nye boligområder sikres mangfoldighed både med hensyn til ejerformer og fysisk planlægning, så ejerboliger og lejeboliger findes i alle områder og så der er mulighed for etablering af boligfællesskaber. Kommunen bør i denne forbindelse gøre brug af sin mulighed for at kræve, at 25 % af boligerne er almene lejeboliger.
– at ungdomsboliger og billige mindre boliger tænkes ind i planlægningen af nye boligområder.
– at etablering af almene lejeboliger og ældreboliger tænkes ind i i nye boligområde i kommunens mindre bysamfund, så farvel til parcelhuset ikke behøver at betyde farvel til lokalsamfundet.
– at antallet af mennesker, der udsættes af deres lejlighed på grund af manglende huslejebetaling må reduceres mest mulig gennem kommunal rådgivning af lejerne og et tæt samarbejde med boligselskaberne.

Beskæftigelse og arbejdsforhold.
Antallet af ansatte i kommunen beskæres voldsamt i disse år. Ikke mindst er nedskæringerne gået hårdt ud over de faggrupper, der har den direkte borgerkontakt: plejepersonale, pædagoger, lærere m.fl. Årsagen er både serviceforringelse i kommunen og udlicitering/privatisering af en lang række kommunale opgaver.
Udviklingen har ikke blot betydet fald i antallet af arbejdspladser, men også væsentligt forringede arbejdsvilkår, både for den del af personalet der fortsat er kommunalt ansat og for dem, der ved udlicitering er blevet privatiseret.
Enhedslisten vil arbejde for:

– at få udliciterede og privatiserede opgaver og arbejdspladser tilbage i kommunen
– at der sikres et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser
– at kommunen stiller krav krav om sociale klausuler til de virksomheder, der udfører arbejde eller leverer varer og tjenesteydelser.

Leverandørerne skal forpligtes til:
at arbejdet i virksomheden foregår på vilkår svarende til overenskomstens bestemmelser,
at der sikres et sundt arbejdsmiljø,
at der oprettes praktikpladser til fremtidige generationers uddannelse.
– at kommunen i samarbejde med non-profit virksomheder og områdets faglige organisationer tager initiativer til socialøkonomiske virksomheder., f.eks. til fremstilling af økologiske fødevarer til kommunale institutioner.

Solidarisk finansiering.
Solidariske løsninger koster penge. Enhedslisten arbejder for:

– at øge statens bloktilskud til kommunerne
– at styrke Skat for at sikre statens og kommunens indtægtsgrundlag
– at få virksomhederne til at være med til at betale ved maksimal opkævning af dækningsafgift på erhvervsejendomme.
– at få jordejerne til at være med til at betale gennem forhøjelse af grundskylden.
– at sætte den kommunale skat op, hvis vi vurderer, at pengene bruges på en måde, som kan øge velfærden og mindske uligheden.