Referat af Kommunalpolitisk konference i EL-Holbæk

Afholdt den lørdag den 14.september 2019 i Multihuset Bispehøjen, Holbæk

Enhedslistens nuværende arbejde i kommunalbestyrelsen, samarbejdet, sejre og nederlag.
Karen berettede om arbejdet i kommunalbestyrelsen. 1 gang om måneden holder konstitutionsgruppen møde, desværre er er meget "fnidder" på disse møder. Ligeledes holder borgmesteren et møde med hver gruppeforperson, hvor holdninger afstemmes inden KB møderne. Karen oplever at EL-Holbæk havde haft en vigtig indflydelse på skole, social- og boligpolitik. Især har man ramt rigtigt ind i tidsånden med miljøpolitikken. Desværre er økonomien styret af budgetloven, omprioriteringsbidraget og fortidens synder. Man forsøger at undgå at nedskæringerne rammer de svage og de unge. En vigtig opgave fremadrettet er en mere demokratisk styring af ledelsen i Holbæk Kommune, der gerne skal resultere i, at man går væk fra den meget centrale styringsmodel, man er blevet påduttet af smarte konsulenter.
Leif supplerede med sit arbejde med ældreområdet og udviklingsprojekter.
EL Holbæk kan notere flere vigtige områder, hvor man har haft betydelig indflydelse:
• Den grønne dagsorden er blevet mere accepteret i KB, Især har man haft succes med at medvirke til at KB 

ændrede holdning i spørgsmålet om Biogasanlægget ved Snevre
• Man har fået gennemført krav om en andel af almennyttige boliger i nye boligbyggerier.
• Borgerinitiativsager
• Generel indflydelse på mange beslutninger, men oftest som resultat af kapring af synspunkter.
Mindre held har man haft med decentraliseringsprojektet, der er blevet kapret af administrationen.
Arbejdsformen mellem kommunalbestyrelsesmedlemmerne (KBM) og den kommunalpolitiske Baggrundsgruppe (KBG)
KBG møder afholdes 1 gang om måneden forud for økonomiudvalgsmødet, her deltager alle medlemmer sammen med KBM medlemmerne, til en fælles stillingtagen til den aktuelle dagsorden.
KBM oplever både et tids- og videnspres op til KB møderne, desuden savnes en fyldestgørende konsekvensanalyse ved indgåelse af forlig med de andre partier.
Forslag til den kommunalpolitiske gruppes (KG) organisation og arbejdsform:
Man besluttede at foretage en kortlægning af alle EL-Holbæks medlemmers kompetencer inden for de kommunalpolitiske områder, her vil man også kunne trække på evt. sympatiserende ikke medlemmers viden. Ideen er, at den kommunalpolitiske gruppe, kan rette henvendelse til de personer, der sidder inde med den største viden på området og der igennem opnå højere kvalitet i beslutningerne.
Den Kommunalpolitiske Gruppe fordeler opgaverne i mellem sig, under hensyntagen til interesse og kompetencer. I forbindelse med f.eks. stillingtagen til et dagsordenspunkt vil en ekspertgruppe kunne bestå af et eller flere medlemmer af KG og den eller de menige medlemmer af EL- Holbæk der kan bistå med deres viden inden for emnet.
Eftermiddagens program udgik på nær det sidste punkt.
I stedet var der en livlig debat om demokrati og ytringsfrihed i Holbæk Kommunes organisation. Enhedslisten skal selvfølgelig være med til at sikre at arbejdsforholdene er i orden i en politisk styret organisation, som en kommune er. Administrationen står til regnskab over for Kommunalbestyrelsen, lige som lederne står til regnskab overfor fagforbund og arbejdsretten. Derfor er det rigtigt vigtigt at man husker hvad ens rolle er i den forbindelse.

Frem mod næste kommunalvalg, hvad kan vi gøre bedre
Bedre kommunikation:
Her benytter man sig af følgende medier:
• Nyhedsbrev til medlemmer. Oftere og bedre
• EL-Holbæk på nettet (hjemmeside og facebook), især skal man blive god til at lægge vores meninger ud på gruppen "Politik I Holbæk Kommune".
• Lokalaviser. Her må enhedslisten arbejde for, at vi får en god ugeavis med plads til redaktionelt stof, læserdialog og kommunikation mellem kommune og borgere.
Gennem synlighed på disse platforme vil EL-Holbæk gerne sætte dagsordenen med klare mærkesager som f.eks.
• Mere lighed og demokrati
• Mere velfærd for alle
• Mere fælles ejerskab
• Bedre Klima- og miljøpolitik
• Mere bæredygtighed jf. FN´s verdensmål.
Vi skal også benytte vores platforme til at gøre vores spidskandidater mere synlige i det offentlige billede.
Afslutning
Der var udbredt tilfredshed med konferencen. Det blev også udtrykt, at man bør afholde en kommunalpolitisk konference med jævne mellemrum så der er tid til en længere drøftelse af vores kommunalpolitiske engagement.