Økologi skal støttes - svineindustrien skal stoppes

Vi der er miljøansvarlige siger nej til det store biogasanlæg, som det er præsenteret af Nature Energi.
Borgere i Kvanløse og Jernløse/Regstrup har påvist den store miljøbelastning, som en konstant strøm af tunge køretøjer vil medføre. Samme borgere har også påvist, at lugtgener er nærmest uundgåelige. Disse oplysninger og indsigelser fra borgeren har ført til, at kommunalbestyrelsen har afvist de indtil videre foreslåede placeringer.
Det foreslåede store biogasanlæg skal der under alle omstændigheder siges nej til af miljømæssige årsager, da et sådant anlæg vil være afhængig af tilførsel af gylle fra svineindustrien. Denne industri er nemlig skyld i forurening og miljøbelastning både lokalt og globalt.

Svineindustrien er med til at forurene vort vandmiljø med kvælstof, vort grundvand med pesticider og medskyldig i at skovområder i bl. a. Sydamerika fældes, for at der på disse arealer kan dyrkes sojabønner til foder til svineindustriens svin i vort land. Denne svineindustri er placeret i landområder, hvor den er til stor gene for den lokale befolkning – påvist af aktive grupper i vores kommune.
Vi må tage ansvar for miljøet både lokalt og globalt ved at stoppe svineindustriens svineri i stedet for at støtte svineriet ved at opføre et biogasanlæg af den størrelse som foreslået af Nature Energi. Disse anlæg hører fortiden til, da det konventionelle landbrug efterhånden er omlagt fra reelt landbrug til industri, hvor der produceres gylle i stor skala.
Ved at anlægge et biogasanlæg støtter vi forureningen og gør os afhængig af en stærkt miljøbelastende svineindustri. I stedet for skal vi som samfund og kommune støtte udviklingen til økologisk landbrug og fremskynde udviklingen af alternative energiformer.
Laust Davidsen
Medlem af Enhedslisten, Holbæk