Politik i Holbæk

Vi er grønne og vi er røde!
Holbæk en grøn, demokratisk og solidarisk kommune
– den korte version, se de uddybende afsnit ved at vælge EL´s principprogrem  i menuen til venstre.

1. Velfærdssamfundet skal udvikles – ikke afvikles!
Enhedslisten vil i Holbæk byråd arbejde for en anden økonomisk politik.
En politik hvor velfærdssamfundet udvikles, ikke afvikles. Kærnevelfærden skal sikres mod flere nedskæringer. Derfor vil vi sætte skatteprocenten 1. op.

2. Sundhed for alle!
Enhedslisten vil arbejde for, at adgangen til sundhed og behandling bliver lige for alle. Vi ønsker, at Kommunen og Regionen skaber et effektivt, sammenhængende sundhedsvæsen i tæt samarbejde, så borgerne tilbydes den nødvendige forebyggelse, behandling og pleje. I lokalsamfundet såvel som på arbejdspladserne.

3. Gode og velbemandede daginstitutioner!
Enhedslisten ønsker, at en enkelte daginstitution får egen ledelse og eget budget. Forældreengagementet skal støttes, og der skal være sikrede normeringer. Og gratis sund og økologisk mad.
Specialtilbud til børn og unge med særlige behov skal finansieres centralt.

4. Folkeskolen skal gendannes!
Enhedslisten ønsker, at roen på skolerne – og begejstringen hos forældre, lærere og andre ansatte – genskabes.
Hvert lokalsamfund skal have sin egen skole med egen ledelse og budget, hvor der er mindst 50 elever. Vi ønsker flere og tilstrækkeligt uddannede lærere med tid til forberedelse, en lokal arbejdstidsaftale og et loft på 25 elever i klasserne. Og med gratis sund og økologisk mad.
Specialtilbud til elever med særlige behov skal finansieres centralt.

5. De ældre har fortjent bedre!
Det kommunale serviceniveau har brug for et løft for kommunens ældre, på lokale centre, på lokale spisesteder. Med aktivitetsmuligheder og tryghed. Uden udlicitering og privatisering.

6. Grønne og bæredygtige bymiljøer
Enhedslisten ønsker, at der I hvert lokalsamfund skal være en variation af boliger, der tilgodeser alle befolkningsgruppers behov. Vi siger nej til ghettodannelser. Alle nye boligområder skal indeholde mulighed for fælles liv, ude og inde.
De fælles grønne områder skal plejes uden Roundup og anden gift. Blandt andet derfor vil vi genindføre brugerbetaling for byggesagsbehandlingen.

7. Grøn og sikker trafik!
Enhedslisten vil arbejde for en grøn og sikker trafik i Holbæk. Vi ønsker et gennemgående cykelrutenet i hele kommunen. Alle cyklister over 10 år skal kunne færdes trygt og selvstændigt til og fra skole, arbejde og fritid. Det er godt for bæredygtigheden og for sundheden. Trafikanter skal inddrages i planlægningen.
Hver en krone til nye anlæg og til vedligehold af trafiknettet skal øremærkes til at fremme sikker trafik, og dækningsafgiften skal medvirke til finansieringen.

8 Bæredygtig trafik
Den offentlige trafik skal være mere effektiv. Enhedslisten ønsker, at der bliver genoprettet direkte togforbindelse mellem Store Merløse og Svinninge, og nyt stoppested ved Allerup. Busserne skal sikres i landdistrikterne og støtte togdriften, ikke konkurrere med togdriften.
Orøfærgen skal være en del af den samlede offentlige trafik – og gratis for cykler.

9. Ahlgade for alle!
Enhedslisten ønsker, at Ahlgade og alle andre veje, stier, steder, pladser og bygninger skal gøres tilgængelige for alle, gående, cyklende, kørestolsbrugere, svagtseende og andre bevægelseshæmmede. Hver en krone til trafik, drift som anlæg, skal anvendes til at forbedre sikkerheden og trygheden.

10. Rul privatiseringen tilbage!
Vi ønsker udliciterede og privatiserede opgaver tilbage i kommunerne, for at sikre veldrevene arbejdspladser og ordentlige arbejdsforhold. Udliciterede opgaver er fordyrende, og de skaber ulige service, eller dårligere kvalitet.

11. Lyt til borgerne – i alle atten lokalsamfund!
Borgernes initiativer skal støttes. Enhedslisten ønsker, at den lokale organisering i borgerforeninger skal respekteres af byrådet. Erfaringerne fra “demokratieksperimentariet” skal udbredes til alle områder i den kommunale forvaltning. Holbæk kommune er andet end Holbæk by.
Vi ønsker høringsperioderne længere, og ikke i en sommerferie. Administrationens behandling af høringssvar skal ofres tilstrækkelig tid, og levne byrådet mulighed for mere end kommarettelser i vigtige fælles spørgsmål.

12. Medarbejdere er guld
Der er rigtig meget, der kan gøres bedre og mere effektivt i den offentlige forvaltning. De offentligt ansattes viden og engagement – på skolen, i fritidstilbuddene, på plejehjemmet eller på rådhuset – skal opmuntres og udnyttes.
Offentligt ansatte skal kunne udtale sig frit og kritisk om deres arbejdsplads og om andre samfundsspørgsmål – uden at frygte fyringer.
Det stiller store krav til ledelsen, ikke mindst til den politiske, byrådet, borgmesteren!

13. Holbæk kommune CO2 neutral inden 2050
I de kommende år vil der være behov for store investeringer i ny energiforsyning, der erstatter olie og naturgas.
Enhedslisten arbejde for, at der udarbejdes en samlet klimaplan, som skal vise hvordan Holbæk kommune kan blive CO2-neutral inden 2050.

14. Told og skat skal styrkes
Enhedslisten vil arbejde for yderligere resurser til told og skat, sådan at Holbæk kommune kan få tag i dem, der snyder systemet og unddrager sig fællesskabets økonomiske forpligtelser. Vi skal gå efter de store – ikke forfølge de enlige forsørgere.

Find hele vores tredelte rød-grønne program – plus det med småt – på www.holbaek.enhedslisten.dk

Holbæk 7. maj 2017