Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Enhedslisten Holbæk Afdeling

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Enhedslisten Holbæk Afdeling og er en lokalafdeling af Enhedslisten – de Rød – Grønne. Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune.

§ 2. Formål:
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål.

§ 3. Medlemskab:
Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål, og som accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten. Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Holbæk Kommune er automatisk medlem af Enhedslisten Holbæk Afdeling.
Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde.
Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 3 gange hvert halve år. Medlemsmøde indkaldes af afdelingsbestyrelsen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver.

§ 4. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
Intet medlem kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.
Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget for kommende år
6. Valg af afdelingsbestyrelse og revisor
7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer eller mindst 2 af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne eller afdelingens revisor skriftligt, med angivelse af dagsorden, ønsker det. Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

§ 5. Afdelingsbestyrelsen:
Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger.
Afdelingsbestyrelsen består af 3-7 medlemmer.
Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde med en kontaktperson og en kasserer.
Afdelingsbestyrelsen afholder mindst 1 møde mellem hvert medlemsmøde.
Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.
Optagelse af lån, samt køb , salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen, godkendelse af generalforsamlingen samt godkendelse af Enhedslistens hovedbestyrelse.
Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelse/regionsråd.
Kandidater for Enhedslisten Holbæk Afdeling skal være medlem af Enhedslisten. Kandidater skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om, at de vil udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsrådet ved udmeldelse af Enhedslisten.
Personer, der er opstillet af Enhedslisten Holbæk Afdeling, er ansvarlige overfor Enhedslistens politiske grundlag. Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten Holbæk Afdeling og sørge for, at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet. Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og de valgte personer skal sagen forelægges medlemsmødet.

§ 7. Tegningsregler:
Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-., giro – og bankfuldmagter til kassereren.
Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem i forening.
Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse.
Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 8. Foreningens formue:
Afdelingen hæfter alene for dens egen formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.
Afdelingen får dens midler fra:
– medlemskontingent
– partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen.
– Indsamlinger og frivillige bidrag.

§ 9. Regnskab:
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den valgte revisor inden første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabsårets afslutning.

§ 10. Vedtægtsændringer:
Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på en generalforsamling.

§ 11. Opløsning:
Beslutning om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3-dels flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.